درباره ی من

درباره ی من

  هوا آنقدر سرد بود که سخت میشد باور کرد، درست وسط آبان است. برف می بارید و زمین و زمان با سرما به هم

ادامه مطلب »