مقالات

این روزها بیشتر

این روزها بیشتر از هر وقتی با خود گفتگو می‌کنم. خودم را می‌نشانم و چایی می‌ریزم و گرم صحبت می‌شویم. گاه خاطرات کودکی را ورق

ادامه مطلب »