اردیبهشت ۲۲, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

دیدار

زمستان دربیابان با سرسختی خودش را به رخ می کشید. کامران با پاهایی لرزان برروی زمین یخ زده گام برمی داشت. باد در دشت خالی

ادامه مطلب »