مرداد ۲۱, ۱۴۰۱ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

خاکسترنشین

ساعت از۱۲ نیمه  شب گذشته بود. سیاوش روی کاناپه‌ی گوشه‌ی آشپزخانه در حالی که ماشین شکسته‌‌اش را در دستانش محکم می‌فشرد، پلک‌هایش روی هم افتادند

ادامه مطلب »